fbpx

Służebność Przesyłu

Służebność przesyłu. Potocznie mówi się o odszkodowaniu za słupy i linie energetyczne.

 

Oznacza to, że jeżeli na terenie naszej nieruchomości znajdują się jakieś urządzenia przesyłowe:

 

  • Słupy energetyczne,
  • Słupy telefoniczne,
  • Światłowody,
  • Instalacje gazowe,
  • Urządzenia wodno-kanalizacyjne itp.

Możemy zażądać od ich właściciela ( przedsiębiorcy przesyłowego ) opłat za użytkowanie naszego gruntu. Przykładowym przedsiębiorcą przesyłowym są zakłady energetyczne, wodociągowe, gazownie czy też telekomunikacja.

Po 2008 roku sytuacja właścicieli nieruchomości jest jasna a ustala ją zapis w Kodeksie Cywilnym regulujący stosunki prawne pomiędzy przedsiębiorcami przesyłowymi a właścicielami nieruchomości, ( Art. 3051. do Art. 3054. KC ) na których znajdują się urządzenia przesyłowe.

Służebność przesyłu powinna regulować umowa zawarta w formie aktu notarialnego między przedsiębiorcą przesyłowym i właścicielem gruntu, na którym są lub mają zostać zainstalowane urządzenia przesyłowe. Umowa ta powinna szczegółowo określać zakres czynności, które przedsiębiorca przesyłowy może wykonywać w stosunku do nieruchomości, a tym samym, jakie działania przedsiębiorcy w stosunku do nieruchomości jej właściciel powinien znosić. W szczególności w umowie powinny być ustalone wysokość i zasady płatności wynagrodzenia.

Kwota żądana przez właściciela może mieć charakter czynszu miesięcznego, kwartalnego, rocznego lub jednorazowej wypłaty. Wysokość wynagrodzenia ustalana jest na podstawie wysokości czynszu dzierżawnego, który mógłby być pobierany za dany grunt. Stawki czynszu ustalane są w oparciu o analizy umów dzierżawy gruntów o podobnych właściwościach. Natomiast w przypadku braku takich danych należy uwzględnić wartość rynkową gruntów nieobciążonych urządzeniami przesyłowymi oraz różnicę wynikającą z obniżenia wartości gruntu po posadowieniu urządzeń przesyłowych.

 

JEŻELI STRONY NIE USTALĄ KWOTY OPŁAT ZA PRZESYŁ W DRODZE NEGOCJACJI MOŻNA SKORZYSTAĆ Z OPINII RZECZOZNAWCY MAJĄTKOWEGO.

Zanim jednak zwrócimy się z roszczeniem do przedsiębiorcy przesyłowego o odszkodowanie za słupy warto sprawdzić księgi wieczyste swojej nieruchomości, gdyż może w nich istnieć zapis o ustanowieniu bezpłatnej służebności przesyłu na rzecz np. zakładu energetycznego.

Jeśli strony ustanawiają w umowie służebność przesyłu na nieruchomości, na której już zainstalowano urządzenia, w umowie warto również ustalić kwestię opłaty za korzystanie z gruntu przez przedsiębiorcę przesyłowego za okres przed wejściem w życie przepisów o służebności przesyłu, czyli do sierpnia 2008. Gdy przedsiębiorca przesyłowy lub właściciel nieruchomości odmawia zawarcia umowy, np. jeśli strony nie mogą dojść do porozumienia w kwestii jej warunków, można ustanowić służebność przesyłu w drodze orzeczenia sądowego. W przypadku sądowego rozstrzygnięcia sporu pomiędzy przedsiębiorcą przesyłowym a właścicielem nieruchomości kwoty opłat ustala sąd na podstawie operatu szacunkowego.

 

PRZEDSIĘBIORCA PRZESYŁOWY MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O STWIERDZENIE ZASIEDZENIA SŁUŻEBNOŚCI PRZESYŁU.

Jeżeli przez dłuższy czas korzystał on z widocznych i trwałych urządzeń przesyłowych, które znajdują się na cudzej nieruchomości sąd może potwierdzić istnienie służebności przesyłu (tj. nabycie jej w drodze zasiedzenia), tylko jednak wtedy, gdy przedsiębiorca przesyłowy korzystał z takich urządzeń przez co najmniej 20 lat w taki sposób, jakby ta służebność mu przysługiwała. Okres ten wynosi co najmniej 30 lat, jeśli przedsiębiorca działał w złej wierze, czyli miał lub powinien mieć świadomość, że urządzenia przesyłowe znajdują się na nieruchomości, do której przedsiębiorca przesyłowy nie posiada tytułu prawnego.

Właściciel nieruchomości może ubiegać się także o nabycie przez przedsiębiorcę przesyłowego gruntu, na którym posadowione są urządzenia przesyłowe jednak tylko w przypadku gdy przez posadowienie urządzeń przesyłowych korzystanie z gruntu jest niemożliwe lub bardzo utrudnione. W takiej sytuacji właściciel może żądać, aby przedsiębiorca przesyłowy nabył od niego tę część nieruchomości, na której znajduje się urządzenie. Roszczenie takie powstaje tylko wtedy, gdy urządzenie przesyłowe ma wartość znacznie wyższą od wartości zajętej nieruchomości.